Serveis

 

JLlop Serveis Ambientals presta serveis posant tota l'atenció en l’aportació de valor afegit, l’acompanyament integral del client, la capacitat d’adaptació, la implicació total en els projectes i la innovació.

Licitacions de serveis de recollida de residus urbans, gestió de deixalleries i neteja viària
 
 • Redacció de plecs de condicions.

 • Dimensionament i reubicació de parc de contenidors.

 • Dimensionament i planificació de serveis.

 • Càlcul de costos de serveis: personal, maquinària, despeses d'explotació, inversions... 

 • Selecció de les millors tecnologies disponibles.

 • Elaboració de bases de dades geolocalitzades d’elements fixes amb eines GIS: contenidors, papereres, mobiliari urbà, etc.. , sectors de neteja, etc.

Millora de la recollida selectiva de residus
 • Elaboració de diagnosis de recollida selectiva i plans d'actuació.

 • Assessorament en la implementació de noves tecnologies.

 • Realització de plans de gestió de residus municipals i comarcals.

 • Realització de campanyes informatives per millorar la recollida selectiva.

 • Suport en l'obtenció de subvencions.

Recollida selectiva de residus Porta a Porta
 
 • Disseny i implementació de serveis de recollida selectiva Porta a Porta.

 • Disseny d'àrees d'emergència en municipis amb recollida selectiva porta a porta. 

 • Suport en la implantació del servei.

© 2016 per Jordi Llop Perelló

 • Twitter Clean
 • LinkedIn Clean